1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer

BELANGRIJK: ALLE BEZOEKERS DIENEN DIT TE LEZEN
 
1. DEFINITIES
1.1 Bezoeker = een ieder die www.denhaagmarketing.com bezoekt of van (een deel van) www.denhaagmarketing.com, of de Informatie gebruik maakt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz., die zich op www.denhaagmarketing.com bevinden.
Den Haag Marketing, gevestigd in Den Haag, Nederland.
www.denhaagmarketing.com = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Site Voorwaarden door Den Haag Marketing op van toepassing zijn verklaard of waarop door Den Haag Marketing naar deze Site Voorwaarden wordt verwezen.
Site Voorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.
 
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op het bezoek van www.denhaagmarketing.com en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op www.denhaagmarketing.com en alle diensten die Den Haag Marketing verleent) zijn deze Site Voorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Site Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van www.denhaagmarketing.com en de door Den Haag Marketing aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 Den Haag Marketing heeft het recht de Site Voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.
 
3. EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN
3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op www.denhaagmarketing.com en de Informatie bij Den Haag Marketing. 
3.2 De Bezoeker is ten aanzien van www.denhaagmarketing.com en de Informatie slechts bevoegd www.denhaagmarketing.com door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Den Haag Marketing) duidelijk zichtbaar te zijn. 
3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast. Geen enkel deel van www.denhaagmarketing.com, mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed. 
3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Haag Marketing, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen www.denhaagmarketing.com en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Site Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Den Haag Marketing op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van

EUR 250,-.
 
4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Hoewel Den Haag Marketing ernaar streeft dat de Informatie juist is, geeft Den Haag Marketing geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Informatie of www.denhaagmarketing.com.
4.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 Den Haag Marketing is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van www.denhaagmarketing.com of de Informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op www.denhaagmarketing.com een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar www.denhaagmarketing.com;
(c) inbreuk door (het gebruik van) www.denhaagmarketing.com of de Informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Den Haag Marketing. 
4.5 Indien via www.denhaagmarketing.com overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is Den Haag Marketing op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Den Haag Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.6 Hoewel Den Haag Marketing ernaar streeft dat www.denhaagmarketing.com  gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Den Haag Marketing niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van www.denhaagmarketing.com om welke reden dan ook. Toegang tot www.denhaagmarketing.com mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Den Haag Marketing heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot www.denhaagmarketing.com te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Den Haag Marketing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.
 
5. APPARATUUR
5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om www.denhaagmarketing.com te bezoeken en gebruiken. Den Haag Marketing is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van www.denhaagmarketing.com.
 
6. PERSOONLIJKE INFORMATIE
6.1 Tijdens het bezoek van www.denhaagmarketing.com wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door Den Haag Marketing. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van Den Haag Marketing.
 
7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
7.1 De Site Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en Den Haag Marketing  wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een Bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Den Haag Marketing en de Bezoeker.
7.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker www.denhaagmarketing.com  bezoekt.
7.3 Indien deze Site Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Site Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
7.4 Deze Site Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.
 
DISCLAIMER EMAIL
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk, mogelijk wettelijk beschermd en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Den Haag Marketing streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Den Haag Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
 
U kunt contact opnemen met Den Haag Marketing onder het volgende adres:
Den Haag Marketing 
Postbus 85456
2508 CD Den Haag
 
Bezoekadres: 
Den Haag Marketing
Grote Marktstraat 43C

2511 BH Den Haag

Telefoon (+31) (0)70- 3618888, fax (+31) (0)70- 3615459, e-mail  info@denhaag.com